Không chạy gì nhưng CPU full load 100%

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Tags: , ,
Chia sẻ:
Chia sẻ